Medlemskoll RFID

icon-14-flagAnvändning av RFID-kort
icon-14-flagLogg över kategoritillhörighet

Användning av RFID-kort


Inställningar för RFID-läsare

Inst_IkonGå till programinställningar (menyn Verktyg – Alternativ) och klicka på ikonen Medlems-inloggning.

Denna ikon finns bara om tilläggsmodulen är registrerad och aktiverad av Mawik.

Inst_form

Kortläsare
COM-port Välj den COM-port som RFID-läsaren är ansluten till. Välj rätt port mellan 1 och 16. De portar som inte är tillgängliga avslutas med texten (ej tillgänglig).

Standard: (använd ej)

Dataformat Skall alltid vara inställd på {STX}*{CR}{LF} för läsare erhållna av Mawik. Inställningen talar om hur textsträngen från läsaren ser ut och måste stämma överens med formatet som läsaren skickar. I detta fall inleds textsträngen med tecknet STX och avslutas med CR + LF.

Standard: {STX}*{CR}{LF}

Datakonvertering Anger hur/om RFID-värdet ska konverteras. Konvertering kan göras mellan HEX och DEC, samt från text (Str) till DEC.

Standard: (ingen konvertering)

Bitar per sekund Kommunikationsinställning för hastighet angivet i bitar per sekund.

Standard: 9600

Databitar Antal databitar för kommunikation.

Standard: 8

Paritet Paritetsinställning

Standard: Ingen

Stoppbitar Antal stoppbitar för kommunikation.

Standard: 1

Handskakning Handskakningsmetod för kommunikation.

Standard: XON/XOFF

Texter
 Väntetext inloggning Här anges den text som ska visas på inloggningsskärmen i vänt-/standbyläge.

Följande fältkoder kan användas:
[NYRAD] = Ny rad

Standard: Logga in

Text vid inloggning Text att visa på inloggningsskärmen vid inloggning (när RFID-kort läses).

Följande fältkoder kan användas:
[NYRAD] = Ny rad
[NAMN] = För- och efternamn på medlem

Standard: Välkommen [NYRAD][NAMN]

Visningstid Visningstid (angivet i sekunder) för text vid inloggning.

Standard: 5

Aktivera inloggning

Klicka på knappen Visa login för att aktivera medlemsinloggning via RFID-kort. Programmet växlar då till helskärmsläge och visar den text som angivits som Väntetext inloggning.

Standby

Vid inloggning via RFID-kort ändras texten till den text som angivits vid Text vid inloggning.

Login

Närvarorapport

Gör så här för att ta fram en närvarorapport:

 • Välj knappen Rapporter
 • Välj rapporten Närvarorapport.
 • Klicka sedan på knappen Granska.
 • Ange önskat startdatum för närvarorapporten och välj OK.
 • Ange önskat slutdatum för närvarorapporten och välj OK.
 • Rapporten visas på skärmen och kan skrivas ut.Rapport

.

.

Logg över kategoritillhörighet


Varje tillägg eller borttag av kategorikoppling på medlem loggas med denna tilläggstjänst. Kopplingen görs på fliken Extra i redigeringsformuläret för medlem (se bild).

kategorikoppling

Vid varje ändring av kategoritillhörighet efterfrågas ett datum som ändringen gäller från. När en kategori läggs till anger man fr.o.m. vilket datum kategoritillhörigheten gäller. Vid borttag av kategori anges t.o.m. vilket datum som kategoritillhörigheten gällde. Man anger alltså första eller sista dagen i datumintervallet för kategoritillhörigheten.

Logg visas på fliken Medlemskort

Alla förändringar av kategoritillhörighet visas i händelseloggen på fliken Medlemskort. Ett plustecken som ikon innebär att kategoritillhörighet startade och ett minustecken att det upphörde (sista dagen för tillhörigheten).Logg_kategori

Det finns här möjlighet att ändra datum eller radera loggade kategoritillhörigheter. Höger-klicka i så fall på önskad kategorilogg och välj Redigera eller Ta bort i den popup-meny som visas.

Rapport – Logg över kategoritillhörighet

Gör så här för att ta fram en rapporten över kategoritillhörighet:

 • Välj knappen Rapporter
 • Välj rapporten Logg över kategoritillhörighet.
 • Klicka sedan på knappen Granska.
 • Välj önskad gruppering för data i rapporten
  Rapportval
 • Rapporten visas på skärmen och kan skrivas ut.
  Rapport_Kategori